Tượng phật quan thế âm bồ tát

Còn hàng

Liên hệ

Mua ngay

Quán Thế Âm Bồ Tát được xem như là một vị Bố Tát có thần lực nhất, chỉ đứng sau vị trí của Phật Tổ. Điều này chúng ta có thể tế được là do Quán Âm là như một vị Bồ Tát cứu độ cho chúng sanh và là Bồ Tát đặc trưng cho tinh thần của Phật giáo Đại thừa – giác tha, có ý nghĩa là cứu vớt và không chỉ vậy còn là giác ngộ cho người khác

Phật Quan Âm được hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, đặc biệt là trong các nạn : lửa – nước – quỷ dữ – đao kiếm. Phụ nữ mà khhi lấy chồng không con cũng thường hay cầu Quan Âm. Quan Âm cũng hay được nhắc tới bên cạnh Phật A-di-đà và trong kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm 25 với tên Phổ môn, các công hạnh của Bồ Tát trình bày rõ ràng và tán thán.
Quán Thế Âm Bồ Tát được xem là vị Bố Tát có thần lực nhất, chỉ sau Phật Tổ. Điều này có thể là do Quán Âm là vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh và là Bồ Tát đặc trưng cho tinh thần của Phật giáo Đại thừa – giác tha, có nghĩa là cứu vớt và giác ngộ người khác – cho nên có thể Phật giáo Đại thừa đã nâng ngài lên tầm quan trọng như vậy, khác biệt với Phật giáo Tiểu thừa. Điều này càng làm tăng lòng sùng kính của người theo đạo Phật đối với Quán Âm. Trong mọi ngôi chùa, thường thì chính giữa là tượng đức Phật Tổ, hai bên là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, tuy nhiên ở ngoài khuôn viên chùa hầu hết đều có tượng đức Phật Tổ hay Quán Thế Âm mà không thấy hoặc ít thấy hơn tượng của các vị Phật hay Bồ Tát khác.

Sản phẩm liên quan